Rekisteri- ja tietosuojaseloste

MARKKINOINTIREKISTERI

Tämä on 3D Formtechin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

1. Rekisterinpitäjä
3D Formtech Oy
y-tunnus:2609118-2
Ahjokatu 14, 40320 Jyväskylä

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Toni Järvitalo, toimitusjohtaja
sähköposti: sales@3dformtech.fi
puhelin: +358 40 836 2446
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä tilanteissa rekisteröityä kehotetaan ottamaan yhteyttä edellä mainittuun yhteyshenkilöön.

3. Rekisterin nimi
3D Formtech Oy:n markkinointirekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja myynnin edistämiseksi sekä markkinointiviestinnän ja markkinoinnillisen tiedottamisen toteuttamiseksi, mukaan lukien kohdemarkkinoinnin ja sähköisen kohdemarkkinoinnin tarkoituksissa, mielipide- ja markkinatutkimusten toteuttamisessa, ja markkinointikilpailujen ja -arvontojen järjestämisessä. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja myös markkinoinnin suunnittelussa ja kehittämisessä. Rekisteröidyllä henkilöllä on oikeus kieltää häneen kohdistuva markkinointi. Henkilötietoja käsitellään seuraavin oikeusperustein:
(a) Rekisteröity on antanut suostumuksensa henkilötietojensa käsittelyyn tämän tietosuojaselosteen mukaisissa tarkoituksissa;
(b) Käsittely on tarpeen rekisterinpitäjän oikeutettujen etujen toteuttamiseksi; Rekisterinpitäjän oikeutettu etu voi olla olemassa esimerkiksi, kun rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välillä on merkityksellinen ja asianmukainen suhde, koska rekisteröity tai rekisteröidyn organisaatio on rekisterinpitäjän asiakas, ja kun käsittely tapahtuu tarkoituksiin, joita rekisteröity on kohtuudella voinut odottaa henkilötietojen keräämisen ajankohtana ja asianmukaisen suhteen yhteydessä.
Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksiin kuuluvat:
– Markkinointi. Rekisterinpitäjä olla rekisteröityyn yhteydessä kertoakseen asiakkuus- tai yhteistyöeduista ja tarjotakseen näihin liittyviä palveluita tai tuotteita. Rekisterinpitäjä voikäsitellä rekisteröidyn tietoja myös markkinointitutkimuksia ja asiakkuuskyselyitä varten. Rekisteröityjen tietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tarjota tietoa osana palvelua ja markkinoidakseen muita rekisterinpitäjän palveluita rekisteröidylle. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus vastustaa henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointiin.
– Lakien noudattaminen. Rekisterinpitäjä voi käsitellä rekisteröidyn tietoja lakisääteisten velvoitteiden viranomaisten lakiin perustuvien tietopyyntöjen täyttämiseksi.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Käsiteltävät henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, asiakastyytyväisyyskyselyyn vastaamisesta, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä rekisterin käyttötarkoitusten kannalta tarpeellisia henkilötietoja.
Rekisteri sisältää henkilötietoja seuraavista rekisteröidyistä:
(a) Rekisterinpitäjän asiakkaat, joihin rekisterinpitäjällä on olemassa oleva asiakassuhde
(b) Rekisterinpitäjän potentiaaliset asiakkaat, jotka ovat ilmaisseet kiinnostuksensa rekisterinpitäjän
palveluita kohtaan omasta aloitteestaan
Rekisteri sisältää seuraavat henkilötiedot:
(c) Perustiedot henkilöistä:
-nimi,
-osoite ja kotipaikka
-sähköpostiosoite,
-puhelinnumero sekä
– rekisteröidyn tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa
(d) Sähköiseen markkinointiin perustuvat suostumukset ja kiellot
(e) Asiakasta kiinnostavat tuote- ja palvelutyypit sekä muut asiakkaan itse ilmoittamat vapaamuotoiset
lisätiedot

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Henkilötietojen vastaanottajat sekä tietojen säännönmukaiset luovutukset
Rekisterinpitäjä käyttää henkilötietojen käsittelytehtävien toteuttamisessa rekisterinpitäjän lukuun toimivia sopimuskumppaneita eli henkilötietojen käsittelijöitä, joille siirretään yhteistyön puitteissa henkilötietoja toimeksiantosopimuksen ja sen tietosuojaehtojen mukaisesti käsiteltäväksi. Tällaisia henkilötietojen käsittelijöitä ovat ICT-, kyselytutkimusten ja viestintä- ja markkinointipalvelujen tuottajat.

9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta. Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän tavoitteen varmistamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, tietojärjestelmien käyttäjätunnusten huolellinen hallinta sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen. Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä työntekijöillä on työsopimuslain (55/2001) ja niitä täydentävien salassapitosopimusten perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä
asioista.

10. Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.
Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä. Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.
Oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutetun toimisto. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että tätä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt tulisi lähettää osoitteeseen sales@3dformtech.fi.

11. Tietosuojakäytäntöjen muuttaminen
Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja voi sen johdosta joutua tarpeen mukaan muuttamaan ja päivittämään tietosuojakäytäntöjään. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Mikäli muutokset pitävät sisällään uusia tarkoituksia henkilötietojen käsittelylle tai muutoin muuttuvat merkittävästi, rekisterinpitäjä ilmoittaa niistä etukäteen ja pyytää tarvittaessa suostumuksen.

12. Tietojen säilytysaika
Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen sekä rekisterinpitäjää velvoittavan lainsäädännön kannalta.
Markkinointiin perustuvia suostumuksia asiakkaiden perustietojen osalta säilytetään 2 vuotta. Tarve säilyttää rekisteröidyn tiedot myyntiä ja markkinointia varten sekä näiden tietojen oikeellisuus tarkistetaan vuosittain. Tarpeettomat ja vanhentuneet tiedot poistetaan tietojen oikeellisuuden tarkistuksen yhteydessä sekä myös muina aikoina tarpeen tullen.

 

ASIAKASREKISTERI

Tämä on 3D Formtechin EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.
Laadittu 28.09.2021. Viimeisin muutos 28.09.2021.

1. Rekisterinpitäjä
3D Formtech Oy
y-tunnus:2609118-2
Ahjokatu 14, 40320 Jyväskylä

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö
Toni Järvitalo, toimitusjohtaja
sähköposti: sales@3dformtech.fi
puhelin: +358 40 836 2446
Kaikissa henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja omien oikeuksien käyttämiseen liittyvissä
tilanteissa rekisteröityä kehotetaan ottamaan yhteyttä edellä mainittuun yhteyshenkilöön.

3. Rekisterin nimi
3D Formtech Oy:n asiakasrekisteri

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteena on:
• Rekisteröidyn antama suostumus henkilötietojen käsittelyyn
• Rekisteröidyn ja rekisterinpitäjän välinen sopimussuhde
• Rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden toteuttaminen
• Rekisterinpitäjän oikeutettu etu

Henkilötietojen käsittelyn tarkoituksiin kuuluvat:
– Rekisterinpitäjän kanssa asiakas- tai yhteistyösuhteessa olevan yrityksen tai yksityishenkilön eli rekisteröidyn tietojen kerääminen, joita tarvitaan asiakas- tai yhteistyösuhteen hallintaan.
– Rekisteriin kerättyjä tietoja käytetään asiakas- tai yhteistyösuhteen ylläpitoon sekä ostettujen tuotteiden tai palveluiden toimitukseen ja laskutukseen.
– Markkinointi. Rekisterinpitäjä olla rekisteröityyn yhteydessä kertoakseen asiakkuus- tai yhteistyöeduista ja tarjotakseen näihin liittyviä palveluita tai tuotteita. Rekisterinpitäjä voi käsitellä rekisteröidyn tietoja myös markkinointitutkimuksia ja asiakkuuskyselyitä varten. Rekisteröityjen tietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun tarjota tietoa osana palvelua ja markkinoidakseen muita rekisterinpitäjän palveluita rekisteröidylle. Rekisteröidyllä on milloin tahansa oikeus vastustaa
henkilötietojensa käsittelyä suoramarkkinointiin.
– Palvelun kehittäminen, tietoturva ja sisäinen raportointi. Rekisterinpitäjä käsittelee rekisteröidyn tietoja myös huolehtiakseen palveluiden ja internet-sivuston tietoturvasta, palvelun ja internet-sivuston laadun parantamiseksi sekä palveluiden kehittämiseksi. Rekisterinpitäjä voi myös koostaa henkilötietojen perusteella sisäisiä raportteja johdon käyttöön toiminnan asianmukaista johtamista varten. Näissä tapauksissa henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun varmistaa palveluiden ja internet-sivuston asianmukainen tietoturva sekä saada riittävät ja asianmukaiset tiedot palveluiden kehittämiseen ja toiminnan johtamiseen.
– Internet-sivuton vierailijoiden IP-osoitteita ja palvelun toiminnoille välttämättömiä evästeitä käsitellään oikeutetun edun perusteella mm. tietoturvasta huolehtimiseksi ja sivuston vierailijoiden tilastotietojen keruuta varten niissä tapauksissa, kun niiden voidaan katsoa olevan henkilötietoja. Kolmansien osapuolten evästeille pyydetään tarvittaessa suostumus erikseen.
– Lakien noudattaminen. Rekisterinpitäjä voi käsitellä rekisteröidyn tietoja lakisääteisten velvoitteiden viranomaisten lakiin perustuvien tietopyyntöjen täyttämiseksi.

5. Säännönmukaiset tietolähteet
Käsiteltävät henkilötiedot saadaan säännönmukaisesti rekisteröidyltä itseltään. Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, asiakastyytyväisyyskyselyyn vastaamisesta, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä.

6. Rekisterin tietosisältö
Rekisterinpitäjä kerää rekisteröidyistä vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat olennaisia ja tarpeellisia tässä tietosuojaselosteessa selostettujen käyttötarkoitusten kannalta.
Rekisteröidyistä käsitellään seuraavia tietoja:
• Nimi
• Syntymäaika tai y-tunnus
• Osoite- ja kotipaikka
• Laskutustiedot
• Sähköpostiosoite ja puhelinnumero
• www- sivustojen osoitteet
• Verkkoyhteyden IP-osoite
• Rekisteröidyn tunnukset/profiilit sosiaalisen median palveluissa
• Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista sekä muut näihin liittyvät tiedot
• Rekisteröidyn toimittamat 3D-mallinnukset

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet
Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja tavalla, jolla pyritään varmistamaan henkilötietojen asianmukainen turvallisuus, mukaan lukien suojaaminen luvattomalta käsittelyltä sekä vahingossa tapahtuvalta häviämiseltä, tuhoutumiselta tai vahingoittumiselta. Rekisterinpitäjä käyttää asianmukaisia teknisiä ja organisatorisia suojatoimia tämän tavoitteen varmistamiseksi, mukaan lukien palomuurien, salaustekniikoiden ja turvallisten laitetilojen käyttö, asianmukainen kulunvalvonta, tietojärjestelmien käyttäjätunnusten huolellinen hallinta sekä henkilötietojen käsittelyyn osallistuvan henkilöstön ohjeistaminen. Kaikilla henkilötietoja käsittelevillä työntekijöillä on työsopimuslain (55/2001) ja niitä täydentävien salassapitosopimusten perusteella vaitiolovelvollisuus rekisteröityjen henkilötietojen käsittelyyn liittyvistä asioista.

9. Rekisteröidyn oikeudet
Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
Rekisteröidyllä on oikeus saada vahvistus siitä, käsitelläänkö häntä koskevia henkilötietoja, ja jos käsitellään, oikeus saada kopio henkilötiedoistaan.
Oikeus tietojen oikaisemiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää, että häntä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot korjataan. Rekisteröidyllä on myös oikeus saada puutteelliset henkilötiedot täydennettyä toimittamalla tarvittavat lisätiedot.
Oikeus tietojen poistamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus pyytää itseään koskevien henkilötietojen poistamista, jos
a. henkilötietoja ei enää tarvita niihin tarkoituksiin, joita varten ne on kerätty;
b. rekisteröity peruuttaa suostumuksen, johon henkilötietojen käsittely on perustunut, eikä käsittelyyn ole muuta laillista perustetta; tai
c. henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.
Oikeus käsittelyn rajoittamiseen
Rekisteröidyllä on oikeus rajoittaa itseään koskevien henkilötietojen käsittelyä, jos
a. rekisteröity kiistää henkilötietojensa paikkansapitävyyden;
b. käsittely on lainvastaista, ja rekisteröity vastustaa henkilötietojensa poistamista ja vaatii sen sijaan niiden käytön rajoittamista; tai
c. rekisterinpitäjä ei enää tarvitse henkilötietoja käsittelyn alkuperäisiin tarkoituksiin, mutta rekisteröity tarvitsee niitä oikeudellisen vaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.
Vastustamisoikeus
Rekisteröidyllä on oikeus henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseensa liittyvällä perusteella milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä.
Rekisterinpitäjä ei saa enää käsitellä rekisteröidyn henkilötietoja, paitsi jos rekisterinpitäjä voi osoittaa, että käsittelyyn on olemassa huomattavan tärkeä ja perusteltu syy, joka syrjäyttää rekisteröidyn edut, oikeudet ja vapaudet, tai jos se on tarpeen oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi. Jos henkilötietoja käsitellään suoramarkkinointia varten, rekisteröidyllä on oikeus milloin tahansa vastustaa häntä koskevien henkilötietojen käsittelyä tällaista markkinointia varten, mukaan lukien profilointia silloin kun se liittyy tällaiseen suoramarkkinointiin.
Oikeus peruuttaa suostumus
Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa käsittelyyn antamansa suostumus milloin tahansa tämän vaikuttamatta suostumuksen perusteella ennen tätä suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.
Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat ja hänen itse toimittamansa henkilötiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa ja oikeus siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle.
Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle
Henkilötietoasioiden kansallisena valvontaviranomaisena on oikeusministeriön yhteydessä toimiva tietosuojavaltuutetun toimisto. Rekisteröidyllä on oikeus saattaa asiasi valvontaviranomaisen käsiteltäväksi, jos rekisteröity katsoo, että tätä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan sitä koskevaa lainsäädäntöä. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa (pääsääntöisesti kuukauden kuluessa). Rekisteröidyn oikeuksien toteuttamista koskevat pyynnöt tulisi lähettää osoitteeseen sales@3dformtech.fi.

10. Tietosuojakäytäntöjen muuttaminen 
Rekisterinpitäjä kehittää toimintaansa jatkuvasti ja voi sen johdosta joutua tarpeen mukaan muuttamaan ja päivittämään tietosuojakäytäntöjään. Muutokset voivat perustua myös tietosuojaa koskevan lainsäädännön muuttumiseen. Mikäli muutokset pitävät sisällään uusia tarkoituksia henkilötietojen käsittelylle tai muutoin muuttuvat
merkittävästi, rekisterinpitäjä ilmoittaa niistä etukäteen ja pyytää tarvittaessa suostumuksen.

11. Tietojen säilytysaika
Rekisterinpitäjä säilyttää tietoja vain niin kauan, kun se on tarpeen rekisterin käyttötarkoituksen sekä rekisterinpitäjää velvoittavan lainsäädännön kannalta.
Tarve säilyttää rekisteröidyn tiedot myyntiä ja markkinointia varten sekä näiden tietojen oikeellisuus tarkistetaan vuosittain. Tarpeettomat ja vanhentuneet tiedot poistetaan tietojen oikeellisuuden tarkistuksen yhteydessä sekä myös muina aikoina tarpeen tullen.

Ota yhteyttä ja pyydä tarjous

sales

+358 20 1550 610

Email Soita